Stay Connected:

ClimEd

Erasmus+ ClimEd Project web-site

Home Associated Partners Iнститут екологiї карпат

НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ

IНСТИТУТ ЕКОЛОГIЇ КАРПАТ

 

Адреса: вул.Козельницька, 4  79 026  Львів, Україна

Тел./факс (+38 0322) 70-74-30;  E-mail: ecoinst@instecoc.cscd.lviv.ua

 

Iнститут створено 22 жовтня 1991 року на базi Львiвського вiддiлення Iнституту ботанiки iм. М.Г.Холодного АН України з метою забезпечення фундаментальних екологiчних дослiджень бiотичних систем рiзних рiвнiв органiзацiї, у зв’язку з потребами їх рацiональної експлуатацiї, управлiння структурно-функціональною організацією, прогнозу та охорони.

У складi Iнституту:

– вiддiл екосистемологiї;

– вiддiл популяцiйної екологiї з Карпатським високогiрним бiологiчним стацiонаром;

– вiддiл охорони природних екосистем;

– вiддiл екоморфогенезу рослин;

 

Основнi напрямки дiяльностi:

– комплексне дослiдження екосистем Карпат i прилеглих територiй, обгрунтування способiв регулювання структури бiотичних систем i функцiональних зв’язкiв з метою оптимiзацiї їх корисної дiї, пiдвищення продуктивностi, рацiонального використання та охорони;

– вивчення субцелюлярних i молекулярних механiзмiв онтогенезу рослин, структурно-функцiональної організації популяцiй пiд впливом зовнiшнiх факторiв i в зв’язку з видоутворенням;

– розробка теоретичних i прикладних засад охорони природних територiальних комплексiв, iндикацiї стану навколишнього природного середовища, теоретичних засад моніторингу й збереження біорізноманітності, ефективного ведення лiсового, полонинського i мисливського господарств.

 

НАУКОВI НАПРЯМКИ ВIДДIЛIВ

 

Вiддiл екосистемологiї

Комплексне вивчення структурно-функцiональної органiзацiї природних та урбанiзованих екосистем і бiогеоценотичного покриву, їх антропогенних змiн, способiв регулювання в них бiогеоценотичних процесiв, опрацювання теоретичних i методичних основ комплексного монiторингу довкiлля.

Вiддiл популяцiйної екологiї рослин

Стацiонарнi дослiдження популяцiйної органiзацiї рiдкiсних, релiктових, ендемiчних i корисних видiв рослин, змiн їх структури пiд впливом антропогенних чинникiв, механiзмiв регуляцiї та управлiння популяцiями з метою їх ощадливого використання i збереження.

 

 

Вiддiл охорони природних екосистем

Дослiдження екологiчних i хорологiчних особливостей рiдкiсних рослинних угруповань i рiдкiсних видiв рослин, розробка наукових основ охорони генофонду та біорізноманітності в Україні, заповiдної справи i рацiональної організації природоохоронних об’єктiв.

Вiддiл екоморфогенезу рослин

Вивчення початкових змiн i послiдовностi фiзiологiчних, бiохiмiчних i морфологiчних процесiв пiд впливом внутрiшнiх i зовнiшнiх збурювальних чинникiв пiд час реалiзацiї спадкової програми в онтогенезi рослин, еколого-географiчної зумовленостi хромосомних рас, а також пiзнання ролi екологiчних та онтогенетичних передумов адаптацiї i мiкроеволюцiї й можливих способiв їх регулювання.

 

Передбачено створення двох нових відділів: динаміки та еволюції екосистем і математичного моделювання екологічних процесів. Їх сновним завданням будуть:

– вивчення особливостей динамiки та еволюцiї природних екосистем пiд впливом виробничої дiяльностi i змiн у навколишньому середовищi;

– моделювання екологiчних процесiв;

– прогноз екологiчних ситуацiй.

 

IНСТИТУТ ПРОПОНУЄ ПАРТНЕРАМ

– iнформацiю щодо структури, продуктивностi, особливостей функцiонування та антропогенної динамiки лiсвових , чагарникових i лучних екосистем i бiогеоценотичного покриву Українських Карпат i Прикарпаття, особливостей поширення i запасiв фiтомаси популяцiй корисних видiв рослин;

– методичнi розробки, спрямованi на покращення ведення господарства на верхнiй межi лiсу в Карпатах, рацiональне використання рослинностi високогiр’я, знищення щавельників на високогiрських пасовищах;

– методичні рекомендації щодо створення регіональних баз даних для дослідження й моніторингу біорізноманітності;

– екологічну експертизу господарських проектів і рекомендації щодо їх оптимізації;

– експертизу доцiльностi та форм заповiдання бiотичних блокiв;

– розробку проектiв ведення високорентабельного мисливського господарства;

– бiоiндикацiю рiвнiв забруднення навколишнього природного середовища;

– визначення калорiйностi бiотичних об’єктiв;

– технiчну документацiю унiкального приладу для реєстрацiї приросту дерев у товщину ДРМ-I (дендрограф реєструючий, модель 1);

– висококвалiфiкованi консультацiї з питань екологiї, охорони природи, морфогенезу рослин, систематики, фiтогеографiї, популяцiйної бiологiї, грунтової ензимологiї, ролi грунтових безхребетних в деструкції органiчної речовини.